ASP3.0 기초 강의실

시삽: 레드플러스 님 
게시판 이동:
 제목 : 1.2.주석문.asp
글번호: 73
작성자: 레드플러스
작성일: 2004/04/03 오전 6:45:00
조회수: 5464
파일: 1.2.gif (23 KB) / 전송수: 1877
1.2.gif
<%
'------------------------------------------------------------------
' Title : 주석문(Comment) 사용법
' Program Name : 주석문.asp
' Program Description : 주석문(설명문 : comment) 사용법 설명
' Include Files : None
' Copyright (C) 2000 Park Yong Jun
' E-mail: redplus@redplus.net
' Support: http://www.redplus.net/
'------------------------------------------------------------------
%>
▶ 주요 언어의 주석문(코드 설명문)
<hr>
<ul>
    <li>[1] ASP/VisualBasic/VB.NET의 주석문 : '(작은 따옴표)<br>
    <li>[2] HTML/XML의 주석문 <br>
        - 기본주석 : &lt;!--  --&gt;<br>
        - 태그 : &lt;comment&gt;   &lt;/comment&gt;
    <li>[3] CSS/JavaScript/C/C++언어/Java/C#의 주석문<br>
        - 한줄 주석문 : //<br>
        - 여러줄 주석문 : /*   */<br>
    <li>[4] SQL Query Analyzer의 주석문 : --<br>
</ul>
 
이전 글   다음 글 삭제 수정 답변 글쓰기 리스트

(댓글을 남기려면 로그인이 필요합니다.)

관련 아티클 리스트
  제       목 파일 작성자 작성일 조회
이전글 02. 변수 및 상수의 선언과 데이터형 - 관리자 2000-12-06 5653
  01. ASP3.0 개요 - 관리자 2000-12-06 5732
  1.1. 예제. 처음으로 작성해보는 ASP 프로그램. - 레드플러스 2003-04-01 4798
  1.1.안녕하세요ASP.asp 1.1.gif(17 KB) 레드플러스 2004-04-03 4446
  1.1.안녕하세요ASP.asp 소스 1.1.안녕하세요ASP.asp(506 Byte(s)) 레드플러스 2004-08-31 4301
  1.2. 예제. 주석문 - 레드플러스 2003-04-01 4298
현재글 1.2.주석문.asp 1.2.gif(23 KB) 레드플러스 2004-04-03 5464
  Windows Server 2016에서 Classic ASP 실행 - 레드플러스 2018-06-24 3021
다음글 (다음 글이 존재하지 않습니다.)
 
손님 사용자 Anonymous (손님)
로그인 Home