ASP3.0 기초 강의실

시삽: 레드플러스 님 
게시판 이동:
 제목 : admin_login2.htm : 관리자 로그인 처리 폼(아이디/패스워드 입력)
글번호: 114
작성자: 레드플러스
작성일: 2004/04/11 오후 11:34:00
조회수: 4619
파일: 14.2.gif (14 KB) / 전송수: 1726
14.2.gif
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>관리자 로그인</TITLE>
</HEAD>
<BODY BGCOLOR="#FFFFFF">
<div align="center">
<table border="1">
    <form name="login_form" method="post" action="./admin_login2_check.asp">
    <tr>
        <td align="center">
            관리자 로그인
        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td align="center">
            아이디:<input type="text" name="id">
        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td align="center">
            패스워드:<input type="password" name="pwd">
        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td align="center">
            <input type="submit" value="관리자 로그인하기">
        </td>
    </tr>
    </form>
</table>
</div>
</BODY>
</HTML>
 
이전 글   다음 글 삭제 수정 답변 글쓰기 리스트

(댓글을 남기려면 로그인이 필요합니다.)

관련 아티클 리스트
  제       목 파일 작성자 작성일 조회
이전글 15. 알고리즘 - 관리자 2000-12-27 5493
  14. ASP 사용 종합 예제 - 관리자 2000-12-25 5366
  체크박스 전체 선택/해제 예제 - 관리자 2001-08-28 5335
  admin_login.htm : 간단한 관리자 로그인 폼 페이지 14.1.gif(13 KB) 레드플러스 2004-04-11 5268
  admin_login_check.asp : 간단한 관리자 로그인 처리 페이지 14.1.1.gif(13 KB) 레드플러스 2004-04-11 5583
현재글 admin_login2.htm : 관리자 로그인 처리 폼(아이디/패스워드 입력) 14.2.gif(14 KB) 레드플러스 2004-04-11 4619
  admin_login2_check.asp : 관리자 로그인 처리 페이지 14.2.1.gif(16 KB) 레드플러스 2004-04-11 4699
  admin_login3.htm : 관리자 로그인 폼 14.3.gif(14 KB) 레드플러스 2004-04-11 4498
  admin_login3_check.asp : 관리자 로그인 처리 14.3.1.gif(14 KB) 레드플러스 2004-04-11 4948
  admin_login4.asp : 관리자 로그인 폼(세션 객체 사용) 14.4.gif(15 KB) 레드플러스 2004-04-11 5987
  admin_login4_check.asp : 관리자 로그인 폼(세션 객체 사용) 14.4.1.gif(15 KB) 레드플러스 2004-04-11 6430
다음글 13. 이벤트(ASP의 4가지 이벤트)와 global.asa파일 사용하기 - 관리자 2000-12-21 5128
 
손님 사용자 Anonymous (손님)
로그인 Home